Младежка заетост

От 20.04.2017 г. стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
За разлика от предходните етапи по набиране на заявки по схемата, този път заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно ЗМСМА, общинските предприятия по чл. 52 от Още…

Законодателство

В Държавен вестник, брой 27/31.03.2017 г., е обнародвано Постановление № 57 от 28 март 2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й

Оперативна програма развитие на човешките ресурси

На интернет страницата на ОПРЧР 2014 – 2020 са публикувани за предварително обсъждане насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“. Предложения и коментари могат да се представят до 27.04.2017 г.

Още…

Оперативна програма развитие на човешките ресурси

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“. Крайният срок за представяне на проектни предложения е 30.06.2017 г. – 17,30 ч. Цялата документация е публикувана на официалната интернет страница на програмата

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане документация за процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Срокът за представяне на предложения и коментари е 04.05.2017 г.