За нас

ЕЛЛЕА ЕООД е компания, създадена изцяло с български капитал, ориентирана в подпомагане на бизнес развитието и инвестициите на своите клиенти. Предлагането на комплексни консултантски и информационни услуги с индивидуален „почерк”, в зависимост от специфичните потребности на компаниите и организациите, с които работи, я правят препоръчван партньор „от уста на уста”.

Нашата мисия е да допринесем за повишаване стандарта на живот в България чрез:

  • усвояване на европейско финансиране за подобряване, модернизиране, разрастване и маркетинг на отделни елементи от българската икономика;
  • териоториално планиране и регионално развитие;
  • трансгранично сътрудничество
  • развитие на човешкия потенциал и ресурсната обезпеченост.

ЕЛЛЕА разполага с офиси в гр. София и гр. Русе, с широка партньорска мрежа в рамките на Европа с водещи фирми, местни власти и регионални сдружения. Непрекъснатият международен обмен на опит и добри практики е предпоставка за развитие на собствения капацитет и гаранция за качество на предлаганите услуги.

Нашата философия е подчинена на разбирането за учене през целия живот и отдаденост на клиентите си с грижа и отговорност за околния свят!

Ключовите направления от дейността на ЕЛЛЕА:
•  разработване и управление на проекти,
•  бизнес консултации,
•  обучения
предназначени за:
•  микро, малки, средни и големи предприятия,
•  нестопански организации,
•  държавна и общинска администрация
гарантират измерими и ефективни резултати,
които осигуряват устойчиво бизнес развитие на клиенти и партньори
чрез усърдната работа на опитни и компетентни експерти.

Коректност и компетентност във Ваша услуга!