Консултации

Бизнес консултациите и информационните услуги са другото направление на дейността на компанията. ЕЛЛЕА консултира юридически лица, които извършват стопанска и нестопанска дейност за тяхното развитие и идентифициране на „пазара”, както и институции от публичния сектор с цел ефективност на работата им и достигане до гражданите. Подпомага инвестициите и дейностите, съответстващи на стратегическите планове на компаниите чрез усвояване на европейско финансиране и реализиране на проекти за постигане на добри резултати.

ЕЛЛЕА извършва специфични бизнес консултации и изпълнява конкретни дейности като:

  • подготовка на тръжна документация и извършване на тръжни процедури в съответствие с изискванията на законодателството на РБългария по проекти, финансирани от Програми на ЕС, др. донори и извън тях;
  • изготвяне на стратегически и интегрирани планове за устойчиво развитие на общини, области и региони;
  • планиране и пълна организация на мероприятия (конференции, семинари, обучения и др.) и пресконференции, включително реализиране на BTL/събитиен маркетинг;
  • подпомагане на микро, малки и средни предприятия и извършване на комплекс от бизнес услуги за структуриране на организациите и позициониране на пазара – стратегическо планиране; анализ на инвестиционния потенциал;  функционална йерархично-организационна структура; изготвяне на бизнес план за развитие; разработване на финансов модел за възвръщаемост на инвестицията; маркетингови похвати за налагане на търговска марка
  • и др.