Разработване на проекти

Разработването на проектно предложение е част от цялостния процес за реализиране на една идея. „Поставянето на основите” е отговорен етап както за разпределение на ресурсите (финансови, материално-технически, човешки, времеви), така и за правилното  планиране на всички дейности и парични потоци. Последващото реализиране на проекта следва одобрения от съответната институция алгоритъм и почти няма възможности за промени. Правилно и добре обмислените заложени в началото параметри гарантират напредъка на проекта и цялостното му управление в етапа на изпълнение.

Процесът включва:

  • Идентифициране на нуждите, проучване на актуалните програми за финансиране според специфичните потребности, консултиране по подходящата/ите програми;
  • Подготовка на проекти: изготвяне на проектно предложение, обосновка и документация, координация между заинтересованите страни, кандидатстване за финансиране.

Изготвянето на оферта за разработване на проектно предложение се изчислява строго индивидуално в зависимост от мащаба, обема на работата и възложените отговорности.