Управление на проекти

Управлението на проекти е приоритет в дейността на ЕЛЛЕА. Компанията разполага със собствена база от данни с експерти в различни области и при необходимост мобилизира техните сили и капацитет за изпълнението на определени специфични дейности и/или цели проекти. Дългогодишният им професионален опит често пъти е източник на нестандартни варианти за решение на сложни казуси, които нямат аналог в практиката на усвояване на безвъзмездни средства по Програмите за финансиране през годините.

Процесът включва:

  • Консултиране, планиране и организиране на дейности, подготовка на тръжна документация и извършване на тръжни процедури, междинни и финални отчети, мерки за публичност и визуализация, координиране на дейностите и екипите, съгласуване с институции, водене на кореспонденция и др.

Хонорарът на ЕЛЛЕА се договаря строго индивидуално според отговорността, текущите задължения и обема на работа по всеки отделен проект в съответствие с изискванията на конкретната процедура или грантова схема.

С най-голям относителен дял към настоящия момент заемат услугите за дейности по управление и изпълнение на проекти за публичния и частния сектор, финансирани по различни програми на Европейския съюз и други донорски организации.   Акцент в дейността на компанията са проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, внедряване на иновационни решения в индустрията, технологии за опазване на околната среда и развитие на интегриран туризъм. Експертите на ЕЛЛЕА имат и специфичен опит в управление на международни партньорски проекти за транснационално и трансгранично сътрудничество.

Извън управлението на проекти, финансирани по Програми на ЕС или др. донори ЕЛЛЕА управлява и бизнес проекти насвои клиенти със собствени професионални екипи. Консултации.

ЕЛЛЕА инициира и изпълнява и собствени проекти.