Тема на месеца

Иновативните технологии в предприятията – мит или реалност?

Средствата, отделяни за научна и развойна дейност в България са почти 4 (четири) пъти по-малки в сравнение с тези в ЕС. Цифрите показват, че едва 0.49% от БВП на страната ни представляват средства за иновации срещу 1,9% от БВП средно за страните-членки на ЕС, 2,76% в САЩ и 3,44% в Япония. Финансирането на научни изследвания и разработки от бизнеса у нас (27,8%)  е почти 2 (два) пъти по-ниско от средното за Европа (54,6%), 3 (три) пъти в сравнение със САЩ (64%), и три пъти и половина – с Япония (76%). Затова и стимулирането на иновационната активност на българските предприятия е един от водещите приоритети на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия за периода 2007-2013 г.

Повечето предприятия в България въвеждат продукти или процеси, които са нови само за съответната компания (15,7 %), или само за българския пазар (12,1 %), като дела на предприятията, които внедряват иновативни за европейския и международен пазар продукти остава твърде нисък (едва 5,1 %). Една от най-сериозните пречки пред развитието на иновативния потенциал на предприятията и внедряването на нови продукти с висока добавена стойност, е липсата на гъвкави механизми за финансиране. Над ¾ от българските предприятия финансират иновационната си дейност със  собствени средства, което ги ограничава в размера на начинанията и риска, който могат да поемат. От друга страна, немалък брой регистрирани права по индустриална собственост от страна на българските предприятия и научните общности не намират икономическо приложение. Основните причини за това са две:

  • липса на достатъчно финансови ресурси за финансиране на производственото и успешното пазарно внедряване на разработените иновации;
  • пазарна приложимост на научните разработки.

Пресечните точки на взаимодействие между бизнеса и научните институции все още се разминават. Областите със значими научни постижения в България не предизвикват особен интерес за бизнес организациите, а търсените научни области като машиностроене, технологии, селско стопанство, металургия, строителство, енергетика и икономика не се открояват като сфери с големи иновативни постижения от страна на науката в България.

Какво трябва да се направи, за да се промени гореописаната тенденция?

Според представители на бизнеса целите от Националната стратегия за насърчаване на МСП могат ефективно да бъдат постигнати само чрез реализиране на комплекс от мерки:

  • Държавна политика за определяне приоритетите на бизнеса и науката с тяхното активно участие в процеса;
  • Взаимодействие между науката и бизнеса на пазарен принцип;
  • Данъчни облекчения за предприятията, развиващи научна и развойна дейност и внедряващи иновативни продукти, процеси и услуги;
  • Привличане на финансиране от ЕС за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги и извършване на научна и развойна дейност в предприятията.

Информация: Евростат, Проучване на Алфа Рисърч, Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2008 – 2018 г. – проект

Ако и Вие искате да споделите с нас мнението си по темата, пишете ни на адрес: office@elleya.eu.