Оперативна програма развитие на човешките ресурси

На интернет страницата на ОПРЧР 2014 – 2020 са публикувани за предварително обсъждане насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“. Предложения и коментари могат да се представят до 27.04.2017 г.