Оперативна програма развитие на човешките ресурси

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“. Крайният срок за представяне на проектни предложения е 30.06.2017 г. – 17,30 ч. Цялата документация е публикувана на официалната интернет страница на програмата