Програми за финансиране

В съвременните условия на силна конкуренция, нови технологии и “отворен” достъп до информация имате реален шанс да реализирате идеите си на практика. ЕЛЛЕА може да направи за Вас индивидуално проучване на възможностите за финансиране на Вашите потребности и конкретни проекти. Не се притеснявайте да се свържете с нас – ще отговорим на всичките Ви въпроси – office@elleya.eu.

Изберете подходящата програма или финансов инструмент за Вас:

Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г. – насочена към отстраняване на основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната с цел развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. Ще бъдат стимулирани икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда. Програмата финансира проекти по 5 приоритетни оси:
1) развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности;
2) Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда;
3) Финансови ресурси за развитие на предприятия;
4) Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика;
5) Техническа помощ
Още…

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г. – подпомага развитието на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция. Програмата е фокусирана върху следните приоритетни оси:
1) Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването;
2) Повишаване на производителността и адаптивността на заетите;
3) Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието;
4) Подобряване на достъпа до образование и обучение;
5) Социално включване и насърчаване на социалната икономика;
6) Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги;
7) Транснационално и междурегионално сътрудничество;
8) Техническа помощ
Още…

Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. – стратегическата цел в рамките на програмния период е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура. Философията на Програмата е подчинена на подобряване качеството на живот на населението в страната и повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика. Постигането на тези цели ще се реализира чрез следните приоритетни оси:
1) Опазване и подобряване състоянието на водите;
2) Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;
3) Опазване на биоразнообразието и защита на природата

Още…

Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г. – програмата цели подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона на планиране – преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на междурегионалните различия в България от друга. Програма включва широк набор от мерки, от инфраструктура до опазване на културното наследство, които отчитат както общите тенденции, така и спецификите на отделните населени места. Финансова помощ се предоставя както на големи градски центрове с добър потенциал за икономически растеж и социално включване, така и за по-малки периферни райони, които на този етап изостават от цялостното развитие на региона.
Още…

Оперативна програма Административен капацитет 2007 – 2013 г. – целта на Програмата е подкрепа за икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на разликата в развитието на регионите и държавите членки на ЕС. Чрез финансовата помощ се реализират приоритетите на държавата за:
1) подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики,
2) качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост,
3) повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.
Още…

Оперативна програма Транспорт 2007 – 2013 г. -целта е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигане на устойчивост на българската транспортна система
Още…

Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. – съ-финансира се от Европейския фонд за
регионално развитие. Стратегическа цел на Програмата е подобряване координацията, контрола, прилагането и оценката на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България за периода 2007 – 2013 г чрез:
1) укрепване на необходимия капацитет и функциониране на структурите на централната и местни администрации, които участват в усвояването на средствата и
2) подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното и ефикасно използване на финансовата помощ
Още...

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. – Програмата е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда,както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони. Финансовият ресурс е разпределен по приоритетни оси, които от своя страна са разделени по  конкретни мерки за финансово подпомагане на отделните кандидати.

 • Ос 1: “Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектори”;
 • Ос 2: “Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)”;
 • Ос 3: “Подобряване качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”;
 • Ос 4: ЛИДЕР “Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони”

Още…

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013 г. – Европейският фонд по рибарство предоставя помощи за устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите като част от една обща стратегия, която ще подпомогне изпълнението на целите на реформираната Обща политика по рибарство на Европейския съюз. Програмата се ръководи от 4 основни цели:
Цел 1: Да се осигури конкурентоспособност и устойчивост на рибарския сектор
Цел 2: Да се развие пазара на продуктите от риболов и аквакултурно производство
Цел 3: Да се подкрепи устойчивото развитие на рибарските области и да се подобри качеството на живот в тях
Цел 4: Да се подпомогне изпълнението на Оперативната програма в рамките на Общата политика по рибарството  на ЕС

Още…

Програма Учене през целия живот 2007 – 2013 г. – обхваща образованието и професионалното обучение на гражданите във всички възрасти. Програмата се реализира посредством:

 • 4 подпрограми: 1) Програма Коменски – насочена към нуждите на основното и средното образование; 2) Програма Еразъм – ориентирана към висшето образование; 3) Програма Леонардо да Винчи – работеща в сферата на професионалното образование и обучение; 4) Програма Грюндвиг – адресирана към образованието за възрастни;
 • 1-а хоризонтална програма с 4 основни дейности 1) сътрудничество  на политическо ниво и иновативност в сферата на ученето през целия живот; 2) популяризиране на изучаването на чужди езици; 3) създаване на иновативни ИКТ-базирани продукти, услуги, образователни форми и практики за учене през целия живот; 4) разпространение и експлоатация на резултатите и дейностите
 • програмата Жан Моне за  институции, свързани с преподаването, научните изследвания и научната дейност в сферата на Европейската интеграция.

Координиращ орган в България по Програма “Учене през целия живот” на Европейския съюз е Центърът за развитие на човешките ресурси.
Още…

Национален иновационен фонд – за подкрепа на иновативни фирми и за развитие на конкурентоспособни предприятия. Информация
Още…

Национален доверителен Еко Фонд – целта на Фонда е управление на средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу природа”, от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на околната среда в Република България. Финансира проекти на: 1) общини и държавни институции, 2) юридически лица, регистрирани по Търговския закон и 3) сдружения на собственици, регистрирани по Закона за етажната собственост в четири приоритетни области:

 • Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото
 • Намаляване замърсяването на въздуха
 • Опазване чистотата на водите
 • Опазване на биологичното разнообразие

Още…

Програма “Енергийна ефективност” – програма на Европейската инвестиционна банка и Международен фонд “Козлодуй”. Целта й е да стимулира развитието на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в България. Предназначена за общини, други публични и частни организации.
Още…

Седма рамкова програма – акцентира върху научните изследвания, насочени към потребностите на европейската индустрия и амбициите й да се превърне в световен лидер в определени сектори. Програмата включва 2 подпрограми:
1) Евратом (Euratom) за ядрени изследвания и подготвителни дейности;
2) Европейската общност (за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности) със следните Специфични програми: Сътрудничество, Идеи, Хора, Капацитети
Още…

Програма Младежта в действие – наследник на програма Младеж. Нейната цел е да се развие сътрудничеството между младежта в ЕС чрез предоставяне на възможности на младите хора да участват в групови обмени и доброволческа работа, както и чрез осигуряване на подкрепа за широк диапазон от дейности и сътрудничество в сферата на младежта. Дейностите, които покрива:

 • Младежта в Европа
 • Европейска доброволческа служба
 • Младежта в света
 • Младежки помощни програми
 • Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта

Координатор на програмата за България e Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”.
Още… и още…

Фондация Америка за България – наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, тя подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Фондацията одобрява грантове в следните области:

 • изкуства и култура;
 • земеделие, гори и околна среда;
 • гражданско общество и демократични институции;
 • образование и библиотеки;
 • социална сфера;
 • археология и културен туризъм.

Още…

Фондация Лале – насърчава социалната отговорност в българското общество като стимулира сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса, националните и местни власти с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България. Сред инициативите и програмите на Фондацията е и основния финансов инструмент Програма за малки грантове, предназначен за нестопанския сектор.
Още…