Актуални програми за бизнеса

Отворените към настоящия момент програми и финансови инструменти, предназначени за бизнеса са:

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020

„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ BG16RFOP002-3.002 
Краен срок за подаване на проектни предложения 17.30 часа на 19. 05. 2017 г. 
За повече информация

„Развитие на клъстери в България“ BG16RFOP002-2.009 
Краен срок за подаване на проектни предложения 17:30 часа на 28.04.2017 г. 
За повече информация

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020

“Подкрепа за предприемачество” BG05M9OP001-1.020 
Краен срок за подаване на проектни предложения 17:30 часа на 05.04.2017 г . 
За повече информация

“Развитие на социалното предприемачество” BG05M9OP001-2.007 
Краен срок за представяне на проектни предложения 17:30 часа на 03.04.2017 г. 
За повече информация

“Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” BG05M9OP001-4.001 
Краен срок за представяне на проектни предложения 17:30 часа на 05.04.2017 г. 
За повече информация

 

 

АРХИВ

BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г. Бенефициенти: микро, малки и средни предприятия. Краен срок: 31.03.2014 г. за проекти, одобрени от Асистента на проекта

Информация

Холдингов фонд JEREMIE – чрез търговски банки текущо и чрез два Фонда за рисков капитал на всеки 3-4 месеца
Информация

ЕКОЛОГИЯ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Национален доверителен Еко Фонд
Бенефициенти: общини и държавни институции; сдружения на собственици по Закона за етажната собственост; юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Краен срок за кандидатстване: текущ
Информация

Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
Бенефициенти: общини и държавни институции; юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Безлихвени заеми и грантове. Краен срок за кандидатстване: текущ
Информация

Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ)
Бенефициенти: частни предприятия – еднолични търговци, търговски дружества и др. частни юридически лица. Кредит и субсидия. Краен срок за кандидатстване: текущ
Информация

Програма “Енергийна ефективност”, Европейска инвестиционна банка и Международен фонд Козлодуй. Бенефициенти: малки и средни предприятия; общински и държавни институции. Краен срок за кандидатстване чрез банка-партньор: текущ
Информация

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Фонд “Условия на труд”
Бенефициенти: микро, малки, средни и големи предприятия. Краен срок за кандидатстване: текущ
Информация