КЛЕЕВЕИ

Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ)

Инвестиционната подкрепа е под формата на кредит и безвъзмездна помощ до 15% от размера на кредита (след приключване на проекта). Програмата предлага безплатна консултантска помощ (предварителен енергиен одит на бизнеса, финансов анализ, оценка на риска, разработване на бизнес план и представянето му в банка). Максималната стойност на кредита (един или няколко) е до 2,5 млн. евро. Кредитите се предоставят чрез търговски банки – партньори: Алианц Банк България, Банка Пиреос България, Обединена Българска Банка, Райфайзенбанк (България), УниКредит Булбанк, Юробанк И Еф Джи България.

Допустими сектори и области на дейности на бенефициентите:

  • всички сектори на икономиката, с изключение на производство или продажба на оръжие, хазарт, тютюн, производство на алкохолни напитки.

Обхват на подкрепата:

  • реализиране на проекти за енергийна ефективност и проекти за възобновяеми енергийни източници – мини ВЕЦ, използване на биомаса, геотермална енергия, соларна енергия, биогаз

Повече информация