Актуални програми за нестопанския сектор

Отворените към настоящия момент програми и финансови инструменти, предназначени за нестопанския сектор са:

Фондация Чарлз Стюарт Мот, Бенефициенти: физически лица и неправителствени организации. Срок за кандидатстване: текущ
Информация

Национален Доверителен Еко Фонд
Бенефициенти: общини и държавни институции; сдружения на собственици по Закона за етажната собственост; юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Краен срок за кандидатстване: текущ
Информация