Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

2007CB16IPO006-2011-2 Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия

Краен срок за кандидатстване:
20 февруари 2012 г., 16.00 часа местно време

Допустими бенефициенти:

 • да бъдат юридически лица и
 • да се намират в допустимия трансграничен район на България и Сърбия и
 • да са организации които не генерират печалба и
 • да са в една от следните категории:

1. да бъдат местни/регионални/национални власти или подчинени структури на местни/регионални/национални власти;
2. да бъдат национални и регионални агенции (действащи на централно, регионално и общинско ниво);
3. да бъдат администрации на природни паркове;
4. да бъдат местни/регионални горски дирекции;
5. да бъдат здравни заведения;
6. да бъдат културни институции;
7. да бъдат обществени центрове;
8. да бъдат регионални агенции по заетост;
9. да бъдат неправителствени (НПО) или нестопански организации, регистрирани по съответното законодателство;
10. да бъдат образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки;
11. да бъдат еврорегиони.

ВАЖНО: Водещият партньор трябва да е юридическо лице, регистрирано в допустимия пограничен район между България и Сърбия, най-малко 12 месеца преди срока за подаване на проектните предложения. Броят на партньорите в едно проектно предложение трябва да бъде максимум 5 организации и/или институции (включително с Водещия партньор) и да е изпълнено условието за участие на поне един партньор от всяка от страните – България и Сърбия. Всеки бенефициент може да кандидатства с едно предложение като Водещ партньор и с не повече от 4 проектни предложения като партньор (или с 5 проектни предложение като партньор в случаите, в които не е подал проект като Водеща организация).

Допустими трансгранични райони:

 • За България – област Видин (11 общини – Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене); област Монтана – 11 общини (Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово); област София – 22 общини (Антон, Божурище, Ботевград, Чавдар, Челопеч, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Годеч, Горна Малина, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Сливница, Своге, Златица); област Перник – 6 общини (Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън); област Кюстендил – 9 общини (Бобовдол, Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Дупница, Трекляно); област София-град – 1 община (София град – до 20% от финансирането за всяка приоритетна ос)
 • За Сърбия – Област Бор – 4 общини (Бор, Кладово, Майданпек, Неготин); област Зайчар – 4 общини (Болиевац, Зайчар, Княжевац, Сокобаня); област Нишава – 11 общини (Град Ниш с 6-те си общини: Пантелей, Медияна, Црвени Кръст, Палилула и Нишка баня; Алексинац, Гаджин Хан, Дольевац, Мерошина, Ражани, Свърлиг); област Пирот – 4 общини (Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Пирот); област Ябланица – 6 общини (Бойник, Власотинце, Лебане, Лесковац, Медведжа, Црна трава); Пчински окръг – 7 общини (Босилеград, Буяновац, Владичин Хан, Вранье, Прешево, Сурдулица, Търговище)

Цел на програмата:
Да засили териториалното сближаване на българо-сръбския трансграничен район, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област в административните граници.

Приоритетни оси:
1. Развитие на дребно мащабна инфраструктура
Интервенция 1.1 Физическа и информационна инфраструктура
Интервенция 1.2 Инфраструктура свързана с опазването на околната среда
Интервенция 1.3 Помощ за подготовка на проекти
2. Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие
Интервенция 2.1 Създаване на връзки и мрежи на институционално, фирмено и образователно ниво
Интервенция 2.2 Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси
Интервенция 2.3 Действия “От хора за хора”
3. Техническа помощ

ВАЖНО: Всяко проектно предложение включва допустими дейности само по една ключова интервенция!

Финансиране:
Общ бюджет на програмата – 8 741 808 евро
Размер на безвъзмездната помощ:

 • за Приоритетна ос 1: Интервенция 1.1 и Интервенция 1.2 – от 200 000 до 1 000 000 евро;
 • за Приоритетна ос 1: Интервенция 1.3 – от 20 000 до 70 000 евро;
 • за Приоритетна ос 2: Интервенция 2.1 и Интервенция 2.2 – от 50 000 до 200 000 евро;
 • за Приоритетна ос 2: Интервенция 2.3 – от 20 000 до 100 000 евро

Собствен принос – за българските организации и институции финансирането се осигурява на 85% от ЕС и 15% от Националния бюджет, а за сръбските организации и институции – 85% от ЕС и 15% собствен принос

Продължителност на проектите:

 • За Приоритетна ос 1: Интервенция 1.1 и Интервенция 1.2 – от 6 до 24 месеца
 • За Приоритетна ос 1: Интервенция 1.3; Приоритетна ос 2: Интервенция 2.1, Интервенция 2.2 и Интервенция 2.3 – от 6 до 12 месеца

Характер на проектните предложения:

 • Неинвестиционни – проектните предложения, съдържащи главно „меки” мерки могат да предвидят и инвестиционни дейности (маломерно строителство, ремонт, обновяване и доставка на оборудване) в размер на не повече от 20% от общите допустими разходи;
 • Инвестиционни – могат да включат и „меки” мерки, но инвестиционните дейности трябва да формират не по-малко от 70% от общите допустими разходи на проекта

Място на извършване на дейностите:
На територията на допустимите трансгранични райони в едната или и в двете държави България и Сърбия

Допустими дейности:
Приоритетна ос 1: Развитие на дребно мащабна инфраструктура, Интервенция 1.1 Физическа и информационна инфраструктура:
Инвестиционни проекти със следните допустими дейности:

 • Строителство на транспортна инфраструктура в малък мащаб, осигуряваща регионална достъпност;
 • Информационна инфраструктура за съвместно използване на ресурси, инфраструктура за интернет достъп до училища, библиотеки и обществени центрове, инфраструктура в подкрепа на бизнеса и др.;
 • Изграждане и/или развитие на социална инфраструктура в области като образование, здравеопазване, грижи за деца и др.
 • Изграждане и/или развитие на инфраструктура за създаване на информационна мрежа за електронни услуги (електронно здравеопазване, електронно образование, електронно правителство и др.);
 • Реконструкция и частично ново строителство на материална база за бизнес и иновации;
 • Създаване на центрове за обмен на информация относно трансгранично икономическо сътрудничество;
 • Освежаване на обществени места и съоръжения (автобусни спирки, места за паркиране, тротоари, осветление и зелени площи;
 • Обновяване и изграждане на комуникационни мрежи;
 • Закупуване на компютърно оборудване, необходимо за създаване на бизнес мрежи, бази данни и виртуални центрове за подкрепа на бизнеса;
 • Доставка на специализирано оборудване;
 • Строителство, рехабилитация, разширяване и укрепване на пътища, водещи към граничните пунктове;
 • Строителство, рехабилитация на велосипедни маршрути, водещи до и преминаващи границата;
 • Строителен надзор.

Забележка: Всички инвестиционни дейности трябва да се реализират на публична общинска или публична държавна собственост.

Приоритетна ос 1: Развитие на дребно мащабна инфраструктура, Интервенция 1.2 Инфраструктура, свързана с опазването на околната среда
Инвестиционни проекти със следните допустими дейности:

 • Развитие на устойчиво екологично органично земеделие, рибарство, селско стопанство и овощарство, включително култивиране и производство на билки, ядки, медицински растения, подправки, зеленчуци, пчелни продукти, животински продукти, гъбарство, бране на диви плодове, разсадници за дървета и т.н.
 • Подготовка или преустройството на ферми за прилагане (или преминаване към) специализирани технологичи за производство на органични аквакултури, земеделие и животновъдство;
 • Малки инвестиционни мерки, целящи подобряване или рехабилитация на водни кладенци/извори/езера и заобикалящите ги области, ерозирали или влажни зони;
 • Проекти, свързани с инфраструктурата за управление на отпадъци и третиране на отпадни води;
 • Строителство и/или усъвършенстване на малки инфраструктури за предотвратяване на замърсяването и контрол на риска от наводнение;
 • Малки проекти за използване на възобновяеми енергийни източници;
 • Създаване и/или усъвършенстване на инфраструктура свързана с информационен обмен при извънредни ситуации;
 • Усъвършенстване и/или строителство на инфраструктура в защитени територии (създаване на подходящи условия за посетители);
 • Инвестиции за намаляване на отрицателния ефект от икономическата дейност върху околната среда и подкрепа на екологично съобразни икономически дейности;
 • Малки инвестиционни мерки, целящи премахване на техническите бариери чрез подобряване на инфраструктурата за селско стопанство/органично депониране на отпадъци, депониране на хербициди, анаеробна преработка и производство на биогаз, управление на пасищата, третиране на отпадни води от земеделието и т.н.;
 • Инвестиции в специализирано оборудване и технологии, отнасящи се до защитата на природата които са необходими за изпълнението на дейностите по този компонент;
 • Дейности за постоянно елиминиране на отрицателното въздействие от наводненията – почистване на речните корита, обекти за предотвратяване на наводнения, обновяване/възстановяване на структурите за контрол и пренасочване на придошли води като например: защитни стени, диги, насипи, вълноломи, възстановяване и строителство на дренажни средства и инфраструктури и т.н.
 • Дейности в сферата на оперативния контрол върху отрицателния ефект от наводненията – създаване на малки хидротехнически инфраструктури и други дейности за подобряване на трансграничното управление на водните ресурси и прогнозиране и предотвратяване на наводнения;
 • Засилване на напречното сечение на реките с оглед подобряване наблюдение на водните ресурси;
 • Превенция, възстановяване и съхранение на важни области, видове и местообитания (възстановяване на засегнатите области, включително области, унищожени от пожари, залесяване, възстановяване на влажни зони, подновяване на популации от ендемични видове, обогатяващо залесяване, и т.н.)
 • Реконструкция/строителство или възстановяване на съвременна туристическа инфраструктура – площадки за къмпинг и свързана с тях материална база, разположени близо до зони природни забележителности; системи от пешеходни пътеки, туристически пътеки, маршрути за колоездене; създаване на зони и условия за скално катерене, водни спортове; създаване и оборудване на места за почивка, пожарообезопасени места за пикник и свързан с това строителен надзор;
 • Създаване на подобрена инфраструктура за туристически посещения, включително условия за туристи с увреждания (подобряване на достъп и материалната база) до природни феномени, културни обекти, и т.н. напр. стълби, осветление, водопровод и канализация, електричество, отопление и вентилация; поставяне на знаци, рампи, тоалетни за хора с увреждания, малки депа за събиране на отпадъци и т.н.
 • Създаване на информационни табла, указателни табели, табели с туристически маршрути и т.н. строителство и реновиране на туристически пътеки, екопътеки, маркировка на маршрути, ориентировъчни знаци, карти и туристически наръчници;
 • Строителство за подобряване на пътища за достъп до туристически обекти свързани с развитието на селски туризъм – автомобилни паркинги, реконструкция/строителство на пътища, зони за отдих, и пр. и свързан с тях надзор (според изискванията на приложимото национално законодателство);
 • Реконструкция/строителство/освежаване на сгради за обслужване на туристи, образователни и посетителски центрове (това са центрове, изпълняващи дейности, които целят привличане на туристи по-близо до природата);
 • Доставка на оборудване и материали – оборудване за симултантен превод, образование, посетителски или други центрове; материали за създаване на информационни системи в туристическите информационни центрове, оборудване за културни мероприятия, системи за наблюдение на влажността и температурата, системи за сигурност и т.н.;
 • Създаване и оборудване на места за наблюдение на животни; платформи за наблюдение на птици орнитоложко заснемане, хранилки за диви птици и животни, направени от екологично подходящи материали; “зелени’ и ‘тематични” екопътеки (орнитоложки, ботанически); образователни/научни пътеводители;
 • Строителство на велосипедни маршрути на подходящи места (поради екологичните проблеми, които създават “оф-роуд” велосипедните походи, области и маршрути, склонни към ерозия, не трябва да се разработват за тази цел);
 • Строителство за подобряване на пътния достъп до обекти за селски туризъм – автомобилни паркинги, реконструкция/строителство на пътища, зони за отдих, и пр. и свързан с тях надзор (според изискванията на приложимото национално законодателство);
 • Услуги за строителен надзор

Забележка: Всички инвестиционни дейности трябва да се реализират на публична общинска или публична държавна собственост.

Приоритетна ос 1: Развитие на дребномащабна инфраструктура, Интервенция 1.3 Помощ за подготовка на проекти
Неинвестиционни проекти със следните допустими „меки” мерки/дейности:

 • Предпроектни проучвания;
 • Икономически и технически проучвания;
 • Анализ „разходи-ползи”, маркетингови проучвания, финансови планове и планове за парични потоци;
 • Оценка за въздействието на околната среда;
 • Изследвания и информационни услуги за предприемачи, създаване на бази от данни за здравни, социални и образователни организации, интернет платформи, общи бизнес справочници, технически проучвания;
 • Проучвания и правила за подготовка на схеми за помощи и инструменти за финансова подкрепа;
 • Подробни работни проекти, архитектурни и инженерни проекти, подготовка на друга необходима документация;
 • Подготовка на тръжна документация (обществени поръчки) и количествено – стойностни сметки

Приоритетна ос 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие, Интервенция 2.1 Създаване на връзки и мрежи на институционално, фирмено и образователно ниво

 • Създаване и/или насърчаване на институционални, бизнес и образователни мрежи;
 • Създаване на сътрудничество между образователни институции, бизнес и пазар;
 • Подкрепа за създаване и разработване на съвместни бази данни и информационно обезпечение с цел насърчаване на движението на хора и услуги;
 • Разработване на съвместни обучения, обмен на добри практики, обмен на научен и образователен инструментариум за икономика, базирана на знанията;
 • Трансгранични инициативи за насърчаване на предприемаческо сътрудничество: програми за обучение, разработване на схеми за подпомагане и създаване на икономически мрежи;
 • Подкрепа за създаване на съвместни предприятия, сътрудничество или сдружаване за съвместно производство или предоставяне на туристически услуги – изготвяне на бизнес и маркетингови планове, пазарни проучвания, пазарни и PR кампании, директни експортни продажби и маркетинг, и др;
 • Информационни услуги за активните предприемачи в граничния регион: създаването на бази данни, общи бизнес справочници, интернет платформи, различни интернет-базирани информационни ресурси и др;
 • Подготовка на съвместни изследвания за пазарните възможности;
 • Съвместни дейности за подкрепа на бизнеса в трансграничния район: създаване на центрове за подкрепа на трансгранични бизнес инициативи, развитие на съвместни маркетингови и промоционални услуги, насърчаване използването на информационните технологии за насърчаване на трансграничното сътрудничество между компании, създаването на бази данни за регионални заинтересовани страни, съвместни инициативи за привличане на преки инвестиции в трансграничния регион и засилване на трансфера на опит и др.

Приоритетна ос 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие, Интервенция 2.2 Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси

 • Създаване на нови съвместни трансгранични продукти и услуги;
 • Дейности за развитие на “зелен”, селски, културен, еко туризъм и пр. като фактор за увеличаване на заетостта;
 • Организация на трансгранични културни събития;
 • Увеличаване на конкурентоспособността на предприятията чрез фокусиране върху научни и развойни дейност и иновациите;
 • Съвместни проекти в областта на създаването на заетост, управлението на човешките ресурси и равни възможности за уязвимите групи на пазара на труда;
 • Обмен на ноу-хау за съвременни информационни и комуникационни технологии;
 • Съвместни проекти в бизнеса, икономическото и регионално развитие и др.
 • Организиране на трансгранични бизнес-мероприятия, семинари, практически семинари;
 • Съвместни дейности и сътрудничество в случай на извънредни ситуации;
 • Създаване на мрежа и сътрудничество между съществуващите институции, занимаващи се с проблемите на околната среда (например агенции за защита на околната среда, администрации на защитени територии) за поддържане устойчивостта на екосистемите и опазване на природната среда, използване на трансграничен интегриран подход и създаване на мрежи;
 • Разработване на съвместни/взаимосвързани планове за управление на защитени територии;
 • Разработване и прилагане на съвместни планове и съвместни решения за опазване на биоразнообразието;
 • Разработване и прилагане на съвместни планове, образователни и обучителни програми за предотвратяване на замърсяването;
 • Разработване на съвместни системи за ранно предупреждение за предотвратяване на природни бедствия;
 • Съвместно разработване и насърчаване на инструменти и техники за създаване на общ трансграничен туризъм, основаващ се на възможностите за устойчиво използване на природните ресурси;
 • Съвместни изследвания за въздействията от климатичните изменения в областта и съвместни планове за действие за намаляване на тези въздействия;
 • Съвместни проучвания, отнасящи се до увеличаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници;
 • Съвместни проучвания, събиране на данни, информация и обмен на ноу-хау за защита на природните ресурси в трансграничната област;
 • Намаляване на отрицателните ефекти от икономическите дейности върху околната среда и насърчаване на природосъобразни икономически дейности;
 • Съвместни кампании за информираност на обществото за защита на околната среда и природосъобразно поведение: съвместни конференции, практически семинари, изложби, двуезична/многоезична литература за популяризиране на инициативи за защита на околната среда;
 • Съвместни трансгранични информационни кампании, фокусирани върху защитата на уязвимата природна среда на областта, включително трансгранични и международни практически семинари за предотвратяване на рисковете за околната среда и борба срещу последиците от изменението на климата;
 • Дейности за смекчаване на замърсяването на околната среда в минно-добивните обекти (например обмяна на опит, трансгранични изследвания, разработване на планове за устойчиво управление, и т.н.)
 • Трансгранично сътрудничество между културни институции и организации;
 • Създаване на нови общи трансгранични продукти и услуги в културната сфера;
 • Дейности за разработване на културен туризъм като фактор за увеличаване на заетостта;
 • Създаване на информационни мрежи за популяризиране на общото културно наследство в региона;
 • Обмяна на най-добри практики и ноу-хау в сферата на възраждането и съхранението на културното наследство, популяризиране на културните обекти и превръщането им в туристически забележителности;
 • Разработване на модели за управлението на културните обекти;
 • Дейности, които намаляват и предотвратяват отрицателните ефекти от икономическите дейности върху автентичността на културното наследство;
 • Културно сътрудничество чрез разработване на съвместни традиционно съществуващи и нови фестивали, изложби, културни събития и т.н.
 • Насърчаване/съживяване на традиционни занаяти, традиционни обичаи и културно наследство и развитие на селски туризъм;
 • Развитие на нови трансгранични интегрирани продукти за развитие и популяризиране на селския туризъм, обхващащи целия туристически цикъл – дестинации, услуги и развитие на умения, програми за представяне на сектора, маркетинг и промоция и пр. които биха насърчили заетостта в граничната област;
 • Дейности, свързани с маркетинга и рекламата на обекти в селските райони, като например издаване на брошури и листовки, популяризиране на селски продукти в конкретна област; организация на изложби или семинари, създаване на бази данни, интернет страници и мултимедийни продукти, идентифициране на съществуващи потребности и тенденции на пазара и разработване на подходящи маркетингови стратегии за продуктите и др.
 • Стартиране на партньорски взаимоотношения между местните заинтересовани лица в пограничната област и изпълнение на съвместни дейности, целящи повишаване на информираността, маркетинг и реклама, укрепване на капацитета, организиране на кръгли маси и практически семинари за обсъждане на теми, свързани с устойчивото развитие на селския туризъм и използване на местните активи и културно наследство

Приоритетна ос 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие, Интервенция 2.3 Действия “От хора за хора”

 • Околна среда – Проекти, фокусирани върху специфични регионални екологични въпроси, като например изготвяне на проучвания, оценка на проблеми, обучения в сферата на опазване и защита на оклоната среда и дейности, целящи увеличаване на обществената информираност за екологичните въпроси, подкрепа в малки мащаби за управление на отпадните води, управление на околната среда и предотвратяване на замърсяването, справяне с проблеми, допълнително изострени от близостта до границата.
 • Образователен обмен и инициативи за обучение – Разработване на качествено образование чрез насърчаване на сътрудничеството между хората и институциите от двете страни на границата чрез широк спектър от дейности, като например насърчаване на мобилността на гражданите; иновативни образователни проекти; създаване на мрежи от академични и професионални специалисти; разработване на съвместни изследователски програми, създаване на мрежи, обмен на информация, като по този начин освен това се насърчи ученето през целия живот за всички граждани на граничния регион.
 • Икономическо развитие – Подкрепа за малки проекти, фокусирани върху развитието на местните икономики, които биха помогнали за засилване на икономическата база на граничния регион. Например предложения за схеми за подкрепа на малки предприятия, маркетингови инициативи, панаири, изложби и рекламни събития, и пр.; Създаване на структури за трансгранично сътрудничество и партньорски взаимоотношения между организациите за подкрепа на бизнеса; инициативи за местна заетост, образование и обучение. Проекти, директно насочени към местния и регионален туризъм получават особена подкрепа като важен инструмент за културно и икономическо сближаване между граничните райони.
 • Мерки за насърчаване на сътрудничеството в здравеопазването, в сферата на споделяне на ресурсите и средствата на трансгранична основа – Развитие на качествено образование чрез насърчаване на сътрудничеството между хората и институциите от двете страни на границата чрез широк спектър от дейности, като например насърчаване на мобилността на гражданите; иновативни образователни проекти; мрежи от академични и професионални специалисти; разработване на съвместни изследователски програми, които създават мрежи и обменят информация, като по този начин освен това насърчават ученето през целия живот за всички граждани на граничния регион.
 • Местна демокрация – Схеми, подобряващи капацитета на организационните структури в държавната администрация и други институции на местно и регионално ниво; ще бъдат подкрепени схеми, които подпомагат създаването и засилването на уменията на организационните структури в местната и регионална държавна администрация и други елементи на демократична общество (НПО, включително граждански асоциации, сдружения в обществена полза, религиозни институции, организации за защитата на потребителите, професионални камари и местни и регионални общински власти, професионални съюзи и т.н. Ще бъдат осигурени съответните курсове и информация в подкрепа на посещенията за обмен, подготовка на проекти и процедурни въпроси. Съвместните проекти може да включват разработване на материали за дистанционно обучение и т.н. Обмен на ноу-хау и опит в образованието на различни нива също ще получи подкрепа. Също допустими са и такива дейности в съответните региони, които засилват мерките за разпространение на информация и повишаване на информираността и обучителните дейности, насърчаващи връзките и създаването на мрежи между организациите на гражданското общество и местните и регионални власти от двете страни на границата.
 • Недискриминация, мерки срещу безработицата, професионалното и кариерно наставничество и консултации – Подкрепа за широк спектър от дейности, предназначени да насърчат интеграцията на различни групи в неравностойно положение; колективни действия за подпомагане на хората с увреждания; борба с дискриминацията на основа на расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст и сексуална ориентация; насърчаване на диалог с организации на гражданското общество; провеждане на анализ и оценка, развиване на капацитета за борба и предотвратяване на дискриминацията, повишаване на информираността и т.н.
 • Културен обмен и организиране на мероприятия за популяризиране на културното наследство или природни забележителности – Програмата ще подкрепя инициативи, целящи подобряване на културните взаимоотношения между България и Сърбия; насърчаване на обмяната на опит, умения и идеи за проекти за бъдещ обмен сред младежите; фолклорни събития; развитие на културните традиции; създаване и разработване на културни мрежи и от двете страни на границата и създаване на информационни и обучителни центрове за културен обмен и т.н.; подкрепа за изучаване на културно-историческото наследство в граничната област; популяризиране на историческото и културно наследство на района; приобщаване на младите хора към местната култура; създаване на положителна представа за историята, културата и изкуството на съседни държави; създаване на модел на полезна и стабилна практика за сътрудничество между различните институции; популяризиране на местния културен туристически продукт; създаване на информационна мрежа и стратегия за представляване на културни туристически продукти и т.н.

Допустими разходи:

 • Всички разходи, направени след датата на сключване на договора за безвъзмездна помощ, свързани с прякото изпълнение на планираните дейности:
 • Разходи за екип на проекта – възнаграждения, наем за офис и режийни, консумативи (до 25% от стойността на допустимите разходи);
 • Пътни разходи – пътни, квартирни, дневни;
 • Срещи, конференции, мероприятия – наем зали и аудио/видео оборудване, кафе паузи, подготовка на материали, консумативи, наем на превозно средство за конкретно събитие, нощувки на участниците в мероприятия;
 • Публичност и информираност – рекламни материали (химикалки, ключодържатели, CD, USB, шапки, чанти, папки, тефтери…), подготовка на материали – дизайн, преводи, авторство, публикации;
 • Други – консултантски услуги, проучвания, технически експертизи, правни консултации, страница в интернет, сертификати, обучители, лектори;
 • Инвеститорски разходи – дребномащабно строителство, оборудване и софтуер;
 • Разходи за управление на проекта – до 10 % от стойността допустимите разходи

Начин на кандидатстване:
Документите се представят на английски език в 1 оригинал и 1 копие на хартиен носител, както и в електронен вариант на CD или DVD, в офиса на Техническия секретариат на Програмата за България: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул. Кирил и Методий № 17-19, ет. 2, офис 1.1, София 1202