Актуални програми за общинските и държавните институции

Отворените към настоящия момент програми и финансови инструменти, предназначени за общинските и държавните институции са:

Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
Бенефициенти: общини и държавни институции; юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Безлихвени заеми и грантове. Краен срок за кандидатстване: текущ
Информация

Национален доверителен Еко Фонд
Бенефициенти: общини и държавни институции; сдружения на собственици по Закона за етажната собственост; юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Краен срок за кандидатстване: текущ
Информация

Програма “Енергийна ефективност”, Европейска инвестиционна банка и Международен фонд Козлодуй. Бенефициенти: малки и средни предприятия; общински и държавни институции. Краен срок за кандидатстване чрез банка-партньор: текущ
Информация

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И УСЛОВИЯ НА ТРУД

Фонд “Социална закрила”, Министерство на труда и социалната политика
Бенефициенти: общини, физически и юридически лица. Краен срок за подаване на проектни предложения: текущ
Информация

КРЕДИТНИ ЛИНИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ

„Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. Кредитни линии: Кредит за изпълнение на инвестиционен проект, Кредит за изпълнение на проект за техническа помощ, Кредит за подготовка на проектни предложения. Бенефициенти: общини, реализиращи проекти по Оперативните програми(ОП)/Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Краен срок за кандидатстване: текущ.
Информация