Фонд Условия на труд

Фонд  „Условия на труд”

Краен срок за кандидатстване:
Няма крайни срокове за кандидатстване, проекти се подават текущо.

Цел на програмата на Фонда:
Повишаване качеството на работните места чрез активно участие на Фонда във финансирането на проекти и програми, свързани с безопасноста и здравето при работа, подобряване условията на труд в предприятията, превенция на работниците и служителите, намаляване на професионалните и здравните рискове на работното място.

Финансиране:
Общ бюджет на Фонда за 2011 г. – 4 158 098 лв.
Безвъзмездното финансиране от Фонда е в размер до 30 % от общата стойност на проекти за подобряване условията на труд, но не повече от 100 000 лв. Финансирането се осъществява чрез възстановяване на одобрените и действително направени разходи по проекта, с който се кандидатства.

Бенефициенти:
Физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд

Допустими дейности и приоритети:

  • Съфинансиране на проекти за подобряване условията на труд с конкретна практическа насоченост и приложимост на резултатите;
  • Развитие на превантивните дейности по безопасност и здраве при работа, с включване в целеви групи всички участници във формиране на политиката по безопасност и здраве при работа – работодатели, специалисти по БРЗ, членове на комитети и групи по условия на труд, представители на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, министерства и ведомства;
  • Финансиране на дейности по диагностика и ранно откриване на професионалните болести;
  • Проучвания и разработване, издаване и закупуване на учебни и информационни материали;
  • Подпомагане прилагането на националното законодателство в частта по безопасност и здраве при работа;
  • Финансиране на конференции и семинари в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
  • Участие в международни проекти и програми по проблемите на условията на труд.

Критерии за оценка на проектните предложения:
Сума на съфинансиране, брой на целевата група работещи, брой подобрени параметри (микроклимат, прах, шум, вибрации, осветление, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, безопасност, тежест на труда, химични агенти, биологични агенти), очакван ефект от реализацията на проекта, икономическа дейност на предприятието съгласно НКИК

Повече информация