Национален доверителен Еко Фонд

Краен срок за кандидатстване:
Няма обявени крайни срокове за кандидатстване.

Бенефициенти:
1) общини и държавни институции;
2) сдружения на собственици, регистрирани по Закона за етажната собственост;
3) юридически лица, регистрирани по Търговския закон

Финансиране:
Националният Доверителен Еко Фонд (НДEФ) е създаден по силата на суапово споразумение “Дълг срещу околна среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и Правителството на Република България.
за общини и държавни институции – до 95% от стойността на проекта;
за сдружения – до 70% от стойността на проекта;
за юридически лица – до 50% от стойността на проекта

Начин на кандидатстване:
Фондът набира проектни идеи под формата на кратка концепция, в която се описват проблема, дейностите за разрешаването му, технология и алтернативни решения,  оценка на ползите и разходите, степен на готовност на проекта, финансова осигуреност и др.

Допустими типове проекти:
Финансирането на проекти по Националната схема за зелени инвестиции се извършва по 3 приоритетни оси, като отворени за кандидатстване са:

Ос 1 – Проекти, за които се финансира дял от инвестицията – Безвъзмездното финансиране е в размер: за публични институции (общини и държавни институции) до 95% от стойността на проекта; за  сдруженията на собствениците, регистрирани по реда на Закона за етажната собственост – до 70%; за юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон до 50%. Приемат се проекти за:

  • Енергийна ефективност в сгради (изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на дограма, ЕСМ по осветление, ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление, настройки, вкл. “температура с понижение”, ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради, други);
  • Проекти в транспортния сектор (смяна на горивната база на обществения транспорт от дизел/бензин на природен газ/биогаз; управленски проекти за оптимизация на автомобилния и релсов транспорт; и други, които намаляват емисиите на парникови газове)

Ос 2 – Проекти, които се финансират на базата на редуцирани емисии на парникови газове – Размерът на грантовото финансиране се извършва на база на доказаните редуцирани от проекта емисии. Има възможност грантът да се отпуска в момента на инвестицията като размерът на редуцираните емисии се определя на прогнозна база. Ще се финансират проекти за:

  • Намаляване на емисиите на парникови газове в индустрията, включително енергийна ефективност, смяна на горивна база, комбинирано производство на топло- и електроенергия, производство на ел. енергия в комбиниран цикъл, проекти за въвеждане използването на ниско-потенциална топлинна енергия, термопомпени инсталации и др.;
  • Производство на енергия от биомаса, оползотворяване на геотермална енергия;
  • Улавяне и оползотворяване на метан

Повече информация