Национален иновационен фонд

Шеста Конкурсна сесия, Национален иновационен фонд

Срок за кандидатстване:
31 октомври 2012 г., 17:30 часа.

Цел:
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за стимулиране на пазарно ориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация.

Бенефициенти:
Малки, средни и големи предприятия, сами или в партньорство с други предприятия; висши училища; БАН; научни организации; колективи; български организации, които участват в международни проекти с марката ЕВРИКА.

Финансиране:
Общ бюджет за 2012 г. – 5 млн. лв.
Стойност на безвъзмездната помощ:

1) За научноизследователски развойни проекти – до 500 000 лв. и интензитет на помощта:

 • 50% – за индустриални научни изследвания;
 • 25% – за експериментално развитие

2) За проекти за техническа осъществимост – до 50 000 лв. и срок на реализация до 1г., с интензитет:

 • Промишлени изследвания – 1) за МСП – 75%; 2) за големи предприятия – 65%
 • Експериментално развитие – 1) за МСП – 50%; 2) за големи предприятия – 40%

3) За проектите, реализирани в рамките на инициативата ЕВРИКА и по съвместна програма ЕВРОСТАРС, субсидиите се удвояват.

Интензитетът на помощта при научноизследователски развойни проекти и такива за техническа осъществимост е следният:

 • Промишлени изследвания – 1) за малки предприятия – до 70%; 2) за средни предприятия – до 60%; 3) за големи предприятия – до 50%
 • Промишлени изследвания при наличие на партньори – 1) за малки предприятия – до 80%; 2) за средни предприятия -до 75%; 3) за големи предприятия – до 65%
 • Експериментално развитие – 1) за малки предприятия – до 45%; 2) за средни предприятия – до 35%; 3) за големи предприятия – до 25%
 • Експериментално развитие при наличие на партньор – 1) за малки предприятия – до 60%; 2) за средни предприятия – до 50%; 3) за големи предприятия – до 40%

При научноизследователските развойни проекти, както и при тези за техническа осъществимост, установените тавани на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат завишени в зависимост от категорията на предприятието и наличието на действително сътрудничество с изследователска организация и/или друго предприятие.

Продължителност на проектите:
от 12 до 36 месеца

Очакван период на оценка:
До края на 2012 г. – списък на одобрените проектни проедложения, в началото на 2013 г. – сключване на договорите за безвъзмездно финансиране

Начин на финансиране:
На всеки отчетен етап от реализиране на проектното предложение

Приоритетни направления за финансиране:

 • Информационни и комуникационни технологии,
 • Приборостроене,
 • Биотехнологии, фармация, химия,
 • Нови материали и нанотехнологии,
 • Екотехнологии и третиране на отпадъци,
 • Енергоспестяващи технологии
 • Иновативни технологии за управление на градската среда.

Проектите с които се участва за субсидия се оценяват по критерий иновативност с относителна тежест на критерия – 60% и икономическа перспективност – 40%. Финансиране получават всички проекти, получили минимум 60% от максимални брой точки по критериите.

Допустими разходи:

Научно изследователски развойни проекти

 • Разходи за персонал;
 • Разходи за инструменти и оборудване;
 • Разходи за изследователска дейност по търговски договор, технически знания и патенти; Разходи за консултантски и равносилни на тях услуги, използвани изключително за изследователската дейност;
 • Допълнителни общо-административни разходи, извършени пряко в резултат от реализирания проект;
 • Други текущи разходи, включително материали, консумативи;
 • Разходи за права на индустриална собственост- само за МСП;
 • Разходи за одит на всеки етап от проекта. Общите разходи за одит на всички етапи на проекта не трябва да надвишават 1% от общата стойност на проекта.

Проекти за техническа осъществимост

 • Разходи за персонал;
 • Разходи за инструменти, материали/консумативи;
 • Разходи за изследователска дейност по търговски договор, технически знания и патенти; Разходи за консултантски и равносилни на тях услуги, използвани изключително за изследователската дейност;
 • Допълнителни общо-административни разходи, извършени пряко в резултат от реализирания проект;
 • Разходи за права на индустриална собственост- само за МСП;
 • Разходи за одит на всеки етап от проекта. Общите разходи за одит на всички етапи на проекта не трябва да надвишават 1% от общата стойност на проекта за одит на всеки етап от проекта.

Критерии за оценка:

 • Релевантност на поставения проблем и иновативност на предложеното решение

а) Доколко са ясни и конкретни целите на проекта
б) Доколко проектът е насочен към постигане на ново и значимо научно или технологично постижение
в) Доколко целите на проекта са насочени към разработване на нови продукти и услуги, които могат да намерят пазарна реализация или да се използват вътрешно от предприятието(а), участващо(и) в проекта
г) Степен, до която постигането на целите на проекта ще повлияе върху конкурентоспособността на предприятието(а), участващо(и) в проекта
д) Допълнителни ползи за обществото – принос за опазване на околната среда (икономия на енергия и невъзобновими ресурси, намаляване на вредни емисии и т.н), повишаване на безопасността на работната среда и качеството на работните места, безопасността на труда и повишаване на здравното състояние на населението, др.
е) Новата разработка води ли до промяна на технологията на производство, качеството на продукцията, която ще се произвежда в резултат на проекта, до намаляване на цената на производството, до намаляване ресурсите – материали, енергия и др.;
ж) Увеличен ли е обема, обхвата и размера на разходите на предприятието за научно- изследователска и развойна дейност.

Ефикасност на подхода

а) Адекватност на предлаганата методология (доколко избраната методология съответства на целите на проекта);
б) Правилно определяне и отчитане на научните рискове;
в) Адекватност и реалистичност на работния план;
г) Качество на екипа на проекта;
д) Качество на партньорството (допълняемост на партньорите, ефективно включване на всички партньори в проекта, създаване на устойчиви връзки с университети и научни организации);
е) Степен, в която проектът съответства на стратегическите планове за развитие на предприятието(а), участващо(и) в проекта;
ж) Наличие на пазарен потенциал на разработваните нови продукти или услуги;
з) Реалистичност на плана за комерсиализация на резултатите от проекта;
и) Принос за повишаване на експортния потенциал на предприятието(а), участващо(и) в проекта;
к) Принос за развитието и квалификацията на персонала.

Относителната тежест на критериите иновативност и икономическа перспективност е еднаква

Място на кандидатстване:
ИАНМСП

Документи и насоки за кандидатстване