ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Няма обявени крайни срокове за кандидатстване.

ПУДООС е държавно предприятие, което предоставя безвъзмездна помощ и безлихвени заеми в размер до 70% от стойността на проекти (до 2 000 000 лв.)  за срок до 5 години за проекти в следните области:

  • Проекти в областта на опазване чистотата на въздуха
  • Проекти в областта на управление на отпадъците
  • Проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи
  • Проекти за изграждане на малки водно – електрически централи
  • Проекти, свързани с органично земеделие, екологосъобразно животновъдство и екотуризъм

Изисква се обезпечение – банкова гаранция, гаранция от Фонд Енергийна ефективност и др. в зависимост от целта на кредита. Заемите, отпускани от ПУДООС са държавна помощ.

Повече информация