Технологична модернизация в МСП

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.

Срок за кандидатстване:
27.12.2013 г., 17:30 часа

Бенефициенти:
Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в РБългария – микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, които:

 • имат минимум 3 приключени финансови години (2010, 2011, 2012 г.)
 • са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година (2012 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: за микро предприятия – по-големи или равни на 150 000 лв.; за малки предприятия – по-големи или равни на 300 000 лв.; за средни предприятия – по-големи или равни на 750 000 лв.
 • развиват основната си икономическа дейност в допустимите сектори: 1) Сектор С – преработваща промишленост; 2) Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”; 3) кодовете от раздел М72„Научноизследователска и развойна дейност“ на Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания”

Забележка: Допълнителен брой точки ще получат проектните предложения на предприятия-кандидати от секторите/кодовете/разделите: 1) Високотехнологични и средно високотехнологични производства – раздели с код C20, C21, С26, C27, C28, C29 и С30; 2) Предприятия от подсектор „научноизследователска и развойна дейност” с код М72

Финансиране:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата – 50 млн. евро (97 791 500 лв.), разпределен според категорията на предприятията: 1) за микро предприятия – 5 500 000 лв.; 2) за малки предприятия – 35 000 000 лв.; 3) за средни предприятия – 57 291 500 лв.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ:

 • За микро и малки предприятия – до 70% от общите допустими разходи по проекта
 • За средни предприятия – до 60 % от общите допустими разходи по проекта

Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ по индивидуален проект:

 • за микро предприятия – минимален размер – 100 000 лв, максимален – 500 000 лв.
 • за малки предприятия – минимален размер – 200 000 лв., максимален – 1 000 000 лв.
 • за средни предприятия – минимален размер – 300 000 лв., максимален – 2 000 000 лв.

Режим на държавни помощи:

 • Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване” съгласно Регламент № 800/2008 от 6 август 2008 г. на ЕК по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Инвестиции”.
 • Режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент 1998/2006 от 15 декември 2006 г. по отношение на безвъзмездната финансова помощ по Елемент “Услуги”

Елементи на процедурата:

 • Елемент „Инвестиции” – цели стимулиране на инвестициите за разширяване на дейността на предприятията, диверсификация на тяхната продукция с цел повишаване на конкурентоспособността им и фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие;
 • Елемент „Услуги” – цели да предостави достъп на предприятията до професионални консултации за разработване на маркетингови анализи и стратегии, свързани с новите продукти, процеси или услуги.

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като елемент „Инвестиции” е задължителен. Включването САМО на Елемент „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура

ВАЖНО: По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации. Кандидатите не могат да подават повече от едно проектно предложение по настоящата процедура

Продължителност на проектите:
До 12 месеца

Цели на проектите:

 • Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;
 • Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
 • Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти;
 • Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие

Допустими дейности:
По елемент „Инвестиции”:

 • Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив, пряко свързано с постигане на целите на проекта;
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активни, пряко свързани с постигане на целите на проекта.

Забележка: Кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта и/или извлечение от каталог на производители/ доставчици и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в активи. Придобитите активи следва да бъдат включени в активите на бенефициента и да останат в предприятието и региона-получател на регионалната помощ за срок от минимум 3 (три) години след приключване на проекта.

По Елемент „Услуги”:

 • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;
 • Визуализация на проекта;
 • Одит на проекта (за проекти на стойност над 750 000 евро)

Допустими разходи:

По елемент “Инвестиции“

 • Разходи за придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързано с постигане на целите на проекта;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта

По елемент “Услуги“

 • Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – не повече от 10 000 лева;
 • Разходи за визуализация на проекта (до 2 бр. стикери към оборудване и до 2 бр. обозначителни табели) – не повече от 2 000 лева;
 • Разходи за одит на проекта (допустим разход само за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро/1 466 872,50 лв. ) – не повече от 5 000 лева

Начин на кандидатстване:
Всички документи следва да бъдат представени в 1 оригинал и 1 копие на адресите на регионалните сектори на УО в градовете Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Документи и Насоки за кандидатстване