Енергийна ефективност и зелена икономика

Схема за безвъзмездно финансиране BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

Краен срок за кандидатстване:
не по-късно от 31.03.2014 г. за проекти, одобрени от Асистента на проекта

Цел на процедурата:
Повишаване на икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятията чрез насърчаване на инвестициите в енергоспестяващи производствени технологии и използването на възобновяеми енергийни източници

Бенефициенти:
микро, малки и средни предприятия от секторите B “Добивна промишленост”, C “Преработваща промишленост”, D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и гозообразни горива”, E “Доставяне на води. Конализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”, G “Търговия. Ремонт на автомоболи и мотоциклети”, H “Транспорт, складиране и пощи”, I “Хотелиерство и ресторантьорство”, J “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти. Далекосъобщения”, M “Професионални дейности и научни изследвания”, N “Административни и спомагателни дейности”, P “Образование”, Q “Хуманно здравеопазване и социална работа”, R “Култура, спорт и развлечения” и S “Други дейности”

Финансиране:

 • Общ бюджет на процедурата -  293 374 500 лв. (150 000 000 евро)
 • Заемни средства, предоставени от ЕБВР чрез търговските банки, осигуряващи собствения принос и мостовото финансиране – 150 000 000 евро
 • Безвъзмездно финансиране:

30% от допустимите разходи за проекти, съгласно Списъка на допустимите категории материали и оборудване (без включеното в него оборудване за производствени цели)
40% за проекти, основаващи се на извършен енергиен одит
+ 10% допълнителна надбавка по предварително обявени критерии за достигане на максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 50% , но не повече от:

 • 391 166 лв. за проекти, свързани с реализирането на инвестиции съгласно Списъка на допустимите категории материали и оборудване с изключение на включените в него машини и съоръжения за производствени цели и инвестиции, насочени към въвеждане на възобновяеми енергийни източници;
 • 2 000 000 лв. за проекти, основани на енергиен одит

Банки-партньори:
Алианц Банк България, Банка ДСК, МКБ Юнионбанк, ПроКредит Банк, Райфайзенбанк, УниКредит Булбанк

Продължителност на проектите:
до 12 месеца

Компоненти на процедурата:

 • Компонент 1: Инвестиции, попадащи в режим “минимална помощ” – задължително!
 • Компонент 2: Инвестиции, попадащи в режим “регионална инвестиционна помощ”
 • Компонент 3: Услуги, попадащи в режим “минимална помощ”

Допустими дейности:
Компонент 1: Инвестиции, попадащи в режим “минимални помощи”

 • Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, с изключение на включените в него машини, оборудване, съоръжения за производствени цели;
 • Извършване на строително-монтажни работи, водещи до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд или са пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на предвидените по проекта материали, машини, оборудване и съоръжения;
 • Придобиване и инсталиране на ДМА, вкл. “инвестиционен проект” по смисъла на ЗУТ, свързани с и необходими за изпълнение на проекта;
 • Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени нужди;
 • Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи и оползотворяване на вторична биомаса от продукти)

Компонент 2: Инвестиции, попадащи в режим “регионална инвестиционна помощ”:

 • Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване, съоръжения, представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция, включително машини, оборудване, съоръжения за производствени цели, указани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване;
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноу-хау и др.), свързани с и необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване ДМА

Компонент  “Услуги”

 • Извършване на енергиен одит – обследване за енергийна ефективност – до 20 000 лв. (преди датата на подаване на поректното предложение и след датата на обявяване на процедурата)
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията, съгласно стандартите БДС EN 160001 (Energy Management Systems), EN ISO 50001
 • Визуализация на проекта
 • Одит на проекта – за проекти над 1 466 872,50 лв. (750 000 евро)

Начин на кандидатстване:
В предстоящата грантова схема се налага нов подход за кандидатстване и одобрение на проектни предложения. Потенциалните бенефициенти се различават по вида на приложените процедури за избор на изпълнител:

Вариант 1 - след събиране на най-малко 3 оферти за инвестиции съгласно предварително одобрен Списък на допустимите категории материали и оборудване

Вариант 2 – след извършен избор измежду 3 оферти на доставчици на услуги и материали  и сключени договори с условна клауза.

Кандидатите окомплектоват пакета с изискваните документи и ги подават към Асистент по проекта, специално избран за целта, който ще извърши оценката и ще направи препоръки за промяна (ако е необходима такава) (допълнения, нови документи и др.) в проектното предложение. След направените корекции в съответствие с препоръките, кандидатите получават оценка на проектното предложение от Асистента по проекта и кандидатстват (ако е необходимо) за мостово/съ-финансиране  пред банкова институция, която разглежда проекта и също дава своята оценка като банка-кредитор. Чак тогава бенефициентът сключва/не сключва договор за безвъзмездно финансиране.

Документи за кандидатстване

Официален сайт на програмата: http://www.beeciff.org