Конкурентоспособност

България е член на ЕС със сравнително ниски позиции на основни показатели, отчитащи степента на развитие на икономиката и законодателната уредба по отношение на изискванията за продуктите, управление на процесите и качеството на предлаганите стоки и услуги. Усъвършенстването на нормативната рамка и изравняването на стандартите с тези, на останалите страни-членки, е продължителен процес, който изисква средства, но прави организациите конкурентоспособни, както на европейския, така и на световния пазар.

В съответствие с националните приоритети държавата насърчава и подпомага растежа на микро, малки, средни и големи предприятия чрез различни мерки и грантови схеми за финансиране. ЕЛЛЕА следи информацията и развитието на тези процеси и може да направи индивидуално проучване за възможностите за финансиране на конкретна Ваша идея или проект.

Програми за финансиране на инвестиционни и иновативни бизнес проекти на българските предприятия през 2013 г.

Холдингов фонд JEREMIE, Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската 2007 – 2011 г. Набиране на проекти: на сесии 3, 4 пъти годишно чрез фондовете Eleven и LAUNCHub или текущо под формата на облекчени кредити през търговска банка
Информация за JEREMIE

Технологична модернизация на малки и средни предприятия, Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007- 2013. Бенефициенти: микро, малки и средни предприятия. Краен срок за кандидатстване: 23.12.2013 г.
Информация