Речник

Да проговорим на специфичния език на проектите:

Безвъзмездна финансова помощ – средства, предоставени от Програма или Институция с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати.

Бенефициент – получател на безвъзмездна финансова помощ

Дейност – задача или група от задачи (действие или група от действия), които имат (водят до постигане на) конкретен резултат (продукт) и чрез които се реализира изпълнението на съответния проект

Договарящ орган – орган, който провежда процедури за набиране и оценка на проектни предложения и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Договор за безвъзмездна финансова помощ – споразумение, сключено между ръководител на Договарящ орган или упълномощено от него лице и бенефициент за предоставяне и разходване на безвъзмездни финансови средства с цел изпълнение на одобрен проект

ЕАСТ – Европейска асоциация за свободна търговия. Създадена през 1960 г. като противовес на Европейската икономическа общност и е организация балансираща търговските взаимоотношения в Европа. След влизането на част от нейните членове като членове на Европейския съюз сега нейни членове са само Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

ЕИП – Европейско икономическо пространство. Създадено през 1994 г. с цел да се разшири действието на вътрешния пазар на ЕС в страни, членки на ЕАСТ, които не желаят да се присъединят към ЕС или все още не са готови за това.

Еквивалент жители – биоразградими органични вещества, за които биохимичната потребност от кислород за 5 дни (БПК5) е 60 грама дневно

Изпълнител – физическо или юридическо лице, на което му е възложено съгласно Постановление №55, Закона за обществените поръчки или др. нормативен акт изпълнението на дейност/и по даден проект

Иновативен продукт -нов или значително усъвършенстван продукт, който може да представлява, както краен продукт за продажба на трети лица, така и база за производство на други продукти или предоставяне на услуги

Иновативен процес – нов или значително усъвършенстван метод за по-ефективно, по-качествено или по-бързо постигане на определени резултат

Иновативна услуга – нова или значително усъвършенствана услуга, предоставяна на база иновативен продукт или процес

Кандидат – физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение

Комитет за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка – орган, който следи напредъка на целите и приоритетите на НСРР 2007-2013 г. въз основа на дефинираните в нея индикатори

Комитет за наблюдение на Оперативна програма – орган, който одобрява критериите за избор на операции по съответната Оперативна програма, осъществява наблюдение, одобрява корективни мерки и др., произтичащи от съответния финансов Регламент между РБългария и ЕС

Конфликт на интереси – Съгласно Регламент (ЕО) № 1605/2002, конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение на функциите на участник в изпълнението на бюджета или на вътрешен одитор се компрометират по причини, свързани със семейство, чувства, политическа или национална принадлежност, стопански интерес или всякакъв друг интерес, който се споделя с бенефициента. Съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

Междинно звено – институция или организация, на която Управляващият орган делегира функции и задачи, свързани с управлението, изпълнението, мониторинга и контрола по изпълнение на отделни операции по един или повече приоритети на съответната Оперативна програма

Мониторинг – процес на систематично и продължително събиране, анализиране и използване на информация за целите на управлението и вземането на решения по отношение на специфични цели или интервенции

Мярка – набор от дейности с обща цел, чрез които се реализира даден приоритет на съответната ОП

Национално съфинансиране - дофинансиране на проектите по ОП със средства, осигурени от национални източници на финансиране, напр. от държавен бюджет, общински бюджети, национални частни средства

Проект – Съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати

Проектно предложение – предложение, подадено от кандидат, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружителни документи

Сертифициращ орган – органът, който е отговорен за сертифициране на разходите, извършени от бенефициента

Управляващ орган – дирекция в ресорно министерство или избрана друга организация, която отговаря за цялостното програмиране, управление, наблюдение, контрол и оценка на дейностите и приоритетите на съответната Програма за финансиране

Целева група – преките ползватели на ползите от безвъзмездната финансова помощ