Развитие на човешките ресурси

В съответствие с Националната стратегическа референтна рамка и с цел подобряване конкурентоспособността и професионалната мобилност на заетите лица на пазара на труда в рамките на страните-членки на ЕС, България извежда като свой приоритет развитието на човешкия потенциал. Достъпът до качествено образование, повишаването на производителността на труда, социалната интеграция, професионалната реализация, равенството на възможностите са все показатели, които водят до повишаване качеството на живот в страната и икономическо сближаване със стандартите на ЕС.

Експертите на ЕЛЛЕА разработват и реализират проекти, свързани с повишаване квалификацията и обучение на човешките ресурси, както и самите те участват в процеса на обучение по ключови компетентности на заети лица.

Финансиране на дейности, свързани с подобряване условията на труд

Фонд “Условия на труд”
Бенефициенти: микро, малки, средни и големи предприятия. Краен срок за кандидатстване: текущ
Информация