Предстоящи конкурси за бизнеса

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014 2020

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ 2017 г.

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност – ИГРП 2017

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси – ИГРП 2017

Програма за развитие на селските райони – ИГРП 2017

Програма за морско дело и рибарство – ИГРП 2017

 

АРХИВ

През 2013 г. се очаква да бъдат „отворени” за прием на проектни предложения следните грантови схеми и финансови механизми, предназначени за бизнеса:

Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери, Програма за развитие на селските райони. Бенефициенти: Физически лица или еднолични търговци, които са регистрирани като земеделски производители не по-рано от 14 месеца преди подаване на заявлението за подпомагане на възраст от 18 до 40.  Индикативен срок за кандидатстване: до края на 2013 г.
Информация