Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери

Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери, Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Краен срок за кандидатстване:
20.12.2013 г.

Бенефициенти:
Физически лица или еднолични търговци, които са:

1) регистрирани като земеделски производители не по-рано от 14 месеца преди подаване на заявлението за подпомагане;
2) на възраст от 18 до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението;
3) отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или стопанисват земя с цел производство на земеделска и животинска продукция не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението;
4) не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или за националните доплащания за животни в случай, че са подали такова;
5) в случай че се осигуряват като земеделски производители, това следва де е започнало не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане;
6) имат съответните професионални умения и познания;

а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или
б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или
в) завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР;

Забележка: При условие че кандидатът не отговаря на изискванията за професионални умения и познания по т. в), той може да бъде одобрен за подпомагане, в случай че се задължи в представения бизнес план да изпълни тези изисквания в 3-годишен период от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ. Информация в бизнес плана и поемане на задължение за придобиване на необходимите професионални умения и познания (с изключение на базовото обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието), не се изисква, в случай че кандидатът отговаря на изискванията в т. в).

7) физическите лица и собствениците на еднолични търговци имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях.
8) общият икономически размер на земеделското стопанство е не по-малко от 4 икономически единици .

Забележка: Икономическата единица представлява коефициент, който се получава, като „общата стандартна разлика на стопанството” се раздели на левовата равностойност на 1200 евро.

9) са собственици и/или наематели и/или арендатори на земя (за срок не по-малък от 5 години), като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
10) кандидатите трябва да не са одобрени за финансиране по реда на тази наредба или по мярка “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР;
11) кандидатите трябва да не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” и/или мярка 122 “Подобряване икономическата стойност на горите”, и/или мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР;
12) кандидатите трябва да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват такава; сключените договори за наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;

Забележка: Не се предоставя финансова помощ на кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност.

13) едноличните търговци трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Финансиране:
25 000 евро за един кандидат

Изплащането на помощта се извършва на два етапа, както следва:

1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – след одобрение на заявлението за подпомагане;

2. второ плащане в размер на левовата равностойност на 2500 евро за всяка 1,5 икономически единици увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство след проверка за изпълнението на бизнес плана на младия фермер – след края на третата или четвъртата година от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ

В срок до два месеца от сключване на договора за отпускане на финансовата помощ Разплащателната агенция изплаща финансовата помощ съгласно посочения ред на два етапа.

В срок 3 години от подаване на заявката за второто плащане ползвателят на помощта е длъжен:

  • да съхранява всички оригинални документи, свързани с дейността, които не се изискват в оригинал при подаване на заявлението за подпомагане или заявката за плащане;
  • да не продава или да преотстъпва ползването на дълготрайните материални активи, включени при изчисляване на минималния размер на инвестициите .
  • да не променя мястото на дейността, която се финансира;
  • да не преустановява земеделска дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство.

Забележка: Изготвеният бизнес план трябва да показва увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство с най-малко 4,5 икономически единици към избрания период за проверка на изпълнението му.

Бизнес планът трябва да показва, че най-малко левовата равностойност на 5000 евро от първото получено плащане ще бъдат инвестирани към избрания период за проверка на изпълнението му за една или повече от описаните по-долу дейности за нуждите на земеделското стопанство:

1. закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
2. закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
3. закупуване на селскостопански животни;
4. закупуване на земя за земеделска дейност;
5. създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения включително:
а) многогодишни етеричномаслени и/или лечебни растения;
б) многогодишни цветя;
в) ягодоплодни;
г) лозя (вкл. винени);
д) медоносни дървесни видове за производство на мед;
е) други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия.

Бизнес планът трябва да показва, че най-малко левовата равностойност на 2000 евро от второто получено плащане ще бъдат инвестирани не по-късно от шест месеца преди края на петата година от изпълнение на бизнес плана за една или повече от описаните по-долу дейности за нуждите на земеделското стопанство:

  • закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
  • закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
  • закупуване на селскостопански животни;
  • закупуване на земя за земеделска дейност;
  • създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, включително:

- многогодишни етеричномаслени и/или лечебни растения;
- многогодишни цветя;
- ягодоплодни;
- лозя (вкл. винени);
- медоносни дървесни видове за производство на мед;
- други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия.

Бизнес планът трябва да показва, че младият фермер ще поддържа минимално изискуемия размер на стопанството – не по-малко от 4 икономически единици, до годината, избрана за проверка на изпълнението на бизнес плана

При неизпълнение на договорни задължения младият фермер не възстановява сумата, получена по първото плащане (левовата равностойност на 12 500 евро) в случай на форсмажорни обстоятелства, но е недопустим за второ плащане в размер на левовата равностойност на 2500 евро за всяка 1.5 икономически единици увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство. Ползвателят или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която е в състояние да го направи.

Забележка: Форсмажорни обстоятелства са: смърт на ползвателя, продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя; тежко природно бедствие въздействало сериозно върху земята в имота; разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент; епизодично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на земеделския производител; експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът за отпускане на финансова помощ.

Допустими дейности:

1) увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана;
2) увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
3) създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени
4) подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
5) подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
6) увеличаване броя на животните в стопанството;
7) придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието – задължителна дейност до 36 месеца от датата на сключване на договора за безвъзмездно финансиране;
8) достигане на съответствие със стандартите на общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните;
9) завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми;
10) преминаване към биологично производство.

Забележка: Създаването на стопанства за производство на тютюн не е допустимо за подпомагане по мярката.

В случай че ползвателят на помощта има трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, той се задължава до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ да прекрати тези взаимоотношения или да ги ограничи до 4 часа дневно.

Продължителност на проекта:
Периодът за осъществяване на дейностите по проекта е 5 години, считано от датата на подписването на договора за финансова помощ с Разплащателната агенция.

За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ ползвателят на помощта е длъжен да има постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършва подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях. Периодът за осъществяване на дейностите по проекта е 5 години считано от датата на подписването на договора за финансова помощ с РА.

Дейностите се регламентират с Наредба № 9/3.04.2008 г.