Холдингов Фонд JEREMIE

Инициативата Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия, позната под акронима JEREMIE, предоставя възможността на държавите членки да използват част от средствата по структурните фондове за финансиране на разходите във връзка с операции, представляващи подкрепа на инструменти на финансов инженеринг за малки и средни предприятия, като фондове за рисков капитал, гаранции и заеми. Република България е предоставила мандат на ЕИФ да изпълнява Инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия” JEREMIE в България. За тази цел е създаден Холдингов Фонд – „Джереми България” ЕАД, търговско дружество със специална цел, което да предоставя ресурси на избрани финансови посредници за повишаване достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия с общ финансов ресурс 199 млн. евро.

В рамките на Инициативата ще функционират 4 (четири) фонда:

Гаранционен фонд (Venture capital) - ще покрива загуби на портфейл от заеми. Целта е да се улесни достъпа на МСП до банковото финансиране, чрез отпускане на заеми и финансови лизинги с по-нисък лихвен процент и нива на обезпечение. Избраният мениджър е Neveq capital partners. Фондът ще стартира с 30 млн. евро.

Фонд, инвестиращ в компании в етап на растеж (Growth equity)– избраният фонд мениджър Axxess Capital, трябва да създаде един или повече фондове, предоставящи капитал за разрастване, целящ да финансира растежа или експанзията на компании. Фондът ще разполага с 60 млн. евро.

Мецанин Фонд (Mezzanine)– фондът мениджър Bulgaria Mezzanine Capital, трябва да създаде един или повече фондове, които да осигурят мецанин финансиране, включващо комбинация от заемен компонент с капиталов или подобен на капиталов инструмент. Фондът ще оперира с капитал от 60 млн. евро.

Фонд Промотиране на предприемачеството (Seed Fund) - ще инвестира в най-ранния етап на развитие на малките и средните предприятия. Ще стартира с капитал от 20 млн. евро.

Финансовите средства ще достигат до крайните бенефициенти посредством търговските банки, които вече обявиха своите специфични условия към бенефициентите:

Процедурите се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който управлява средствата по JEREMIE от името и за сметка на българското правителство.

Безвъзмездно финансиране за стартиращ бизнес със средства на инициативата предоставят екипите на Eleven (http://eleven.bg) и LAUNCHub (http://launchub.com), които бяха избрани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) през м. април 2012 г. През месец юни беше направен първия прием на проекти за стартиращи компании. Предприемачите имат възможност да кандидатстват за финансиране със свои идеи  на всеки 3-4 месеца, когато ще бъдат отваряни “прозорци” за кандидатстване. Съгласно предварителните прогнози на двата фонда, до края на 2015 г., до когато трябва да бъдат инвестирани средствата по инициативата JEREMIE, ще бъдат финансирани над 300 бизнес идеи. Финансирането е до 200 000 евро срещу малък първоначален дял от новата компания (8-10%).

Холдингов фонд JEREMIE подпомага новостартирали предприемачи с наставничество и бизнес помощ

Двата фонда – ELEVEN (http://eleven.bg) и LAUNCHub (http://launchub.com) търсят и подкрепят идеи, които могат да се възползват от ресурсите, които екипите предлагат, а именно – финансиране, обучение, работа в мрежа и подготовка, бек-офис, счетоводство, правни и маркетинг услуги, HR и др. Програмата предоставя възможност за кандидатстване на всеки 3-4 месеца.

Цел на програмата:
предоставяне на подкрепа и средства на току що стартирали своята дейност предприемачи чрез осигуряване на пълен набор от предприемачески ресурси: наставничество, експертни бизнес съвети, техническа помощ и инвестиции в капитал. Целта на програмата е оформянето на един краен продукт, който да представлява интерес за големите инвеститори. Инвестиционните средства трябва да бъдат използвани за подкрепа на развитието на впечатляващ прототип или бета-версия на продукта, която да привлече допълнително финансиране.

Бенефициенти:
микро, малки и средни предприятия

Продължителност и финансиране по програмата:

В условията на фонд „Елевън” програмата се развива на 2 етапа от по 3 месеца (3+3 месеца). Общата финансова помощ е в размер на 12 000 000 евро (рисков фонд). Предоставят се средства до 50 000 евро за доказване на концепцията, с възможност за до 150 000 евро предоставени начални инвестиции. През първите 3 месеца от „прохождането” на идеята, екипът на Елевън осигурява 25 000 евро за стартирането в замяна на 8 % дялово участие в компанията. През вторите 3 месеца – ускорителният процес, започва с т. нар. „Demo – Day”, което всъщност е една седмица в колежа в Лондон, или Силиконовата долина, където предприемачите ще имат възможност да привлекат инвеститори към своята идея, потенциални клиенти или партньори. През този втори етап Елевън предоставя допълнителни 25 000 евро срещу още 4-6% дялово участие в компанията. Крайният ефект е, че екипите могат да участват и в двата етапа на програмата и да получат до €200 000 за не повече от 30% от собствения капитал на компаниите.

Освен инвестиционен капитал ще бъдат осигурени за екипите офиси и пълен набор от офис услуги – счетоводни, юридически и т.н. през първия и втория етап от програмата за „ускоряване под един покрив”. Т. нар. „покрив” ще представлява съвместно работно пространство за всички финансирани екипи за продължителността на етапите по програмата. „Покривът” ще разполага с работна площ, заседателни зали и фоайе. Допустими разходи за компанията в рамките на програмата са основните оперативни разходи, включително пътуване, настаняване за учредителите, отвъдморски срещи и събития, както и дневните разходи на учредителите в течението на програмата. Наема и бек-офис услугите ще се заплащат на цената на пълния пакет, който понастоящем се оценява на около 1000 евро на месец.

Компаниите ще получават до 30 000 евро в подкрепа на оперативните разходи, в замяна на миноритарен дял (8% -10%). По време на първоначалния етап, LAUNCHub може да осигури финансиране до 200 000 евро на компанията. Но инвестицията през фонда на „LAUNCHub” има маскимален праг на допустимост до 200 000 евро.

Кандидатстването през LAUNCHub предвижда провеждането на т.нар. „Long weekend”, който се провежда в София и включва 4 дни, в които предварително подбрани стартиращи екипи, работят с професионалните наставници по представянето на идеите си. В края на „уикенда” се избират около 10 финалиста, които ще получат първоначалното финансиране в размер на 30 000 евро. Най-добрите отбори ще имат възможността да останат в София за период от 1-2 месеца и да работят усилено за изграждането на тяхната бизнес идея. Участниците ще имат на разположение пространство, където да организират бизнес срещи и консултации с наставническия екип в „Центърът”(The Hub). Използването на тази обща работна площ от екипите е само препоръчително, а не задължително. Чрез фонда на LAUNCHub продължителността на дейностите по програмата варира между 9-12 месеца.

Допустими дейности:

Eleven и LAUNCHub търсят и подкрепят идеи, подходящи за подпомагане от ресурсите на двата фонда – финансиране, обучение, работа в мрежа и подготовка, бек-офис, счетоводство, правни и маркетинг услуги, HR и др . Съществува и възможност за компания, която вече разполага с продукт и обслужва клиенти, да получи финансиране директно от фонда на Елевън.

Инвестициите на двата фонда не се ограничават само до ИТ-идеи и проекти. Фондът на LAUNCHub подкрепя основно инвестирането в „дигиталната сфера”: интернет на потребителите, електронна търговия, дигитални медии и др. ,но ще бъдат поощрявани всички видове идеи, които успяват да „разчупят” установените до сега модели на работа в сфери като образование, здравеопазване, развлечения, финанси и т.н.

Не се допуска екипите, които се възползват от условията на програмата да участват и работят по други проекти в рамките на програмата. Одобрените екипи трябва да работят на пълно работно време и да са максимално ангажирани с осъществяването на целите, поставени от тях по програмата. Начинът, по който се използват отпуснатите средства, ще оказва влияние върху преценката на Инвестиционния комитет за бъдещи инвестиции. Учредителите могат да вземат заплата и да правят такива бизнес разходи, каквито намерят за подходящи.

Кандидатстване: Отборите ще бъдат помолени да попълнят кратък неформален въпросник, в който да разкажат за членовете на екипа и за цялостната идея. Кандидатстването и одобрението се извършва на базата на апликационната форма в сайтовете на двата фонда, и личните впечатления от интервюто.

Не е необходимо да има изготвен бизнес план. Дори и кандидатът да има изготвен бизнес план, препоръчително е да не го изпраща. Екипите на фондовете ще прегледат всички подадени заявления и ще селектират част от тях като лично ще ги интервюират по телефона. Около 20-25 отбора ще бъдат канени на всяка сесия за подбор на проекти да се явят лично , за да развият своите идеи пред Инвестиционния комитет, като 10-15 от идеите ще влязат по програмата.

Когато компанията не премине на следващият етап от програмата, средствата, които вече са инвестирани от фондовете по програмата, не подлежат на връщане, но инвестираните в компанията дялове се запазват. Учредителите ще получат предвиденото възнаграждение по програмата едва след като поемат ангажимент по стартирането й, като препоръчително е да подпишат график за извършване на дейности.

Препоръчително е използването на английски език на работно ниво, за елиминиране на всички пречки в комуникацията с чуждестранните инвеститори и ментори и с цел максимална полза от основните преимущества на програмата.