Предстоящи конкурси за нестопанския сектор

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014 2020

ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ 2017 г.

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси – ИГРП 2017

Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж – ИГРП 2017

Програма за развитие на селските райони – ИГРП 2017

 

АРХИВ

Очакваните грантови схеми и финансови механизми, предназначени за нестопанския сектор до края на 2013 г. са следните:

Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности, Програма за развитие на селските райони. Бенефиценти: общини с население до 10 000 жители и нестопански организации. Индикативен срок за кандидатстване: 29.07. – 23.08.2013 г.
Информация

Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, Програма за развитие на селските райони. Бенефициенти: общини от селските райони, нестопански организации и читалища. Индикативен срок за кандидатстване:  29.07. – 23.08.2013 г.
Информация

Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места, Програма за развитие на селските райони. Бенефициенти: общини от селскиет райони, нестопански организации, читалища, местни поделения на вероизповеданията. Индикативен срок за кандидатстване: 29.07. – 23.08.2013 г.
Информация