“Зелени” проекти

През последните няколко години държавата предприема редица мерки в съответствие с националната цел за развитие на сектор „Климат – енергетика” – „Достигане на 16% дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.” Поради тази причина ще се стимулират инвестиции и проекти, свързани с изграждането на устойчива и ресурсно обезпечена икономика без увреждане или замърсяване на околната среда и изчерпване на природните ресурси.

Акцент в дейността на ЕЛЛЕА е подпомагане развитието на партньори и клиенти и реализиране на техни проекти, свързани с производство на „зелена” енергия, предназначена за продажба и/или собствени нужди, както и проекти за енергийна ефективност на сгради, производства, процеси, продукти и др. Нашите експерти са в състояние да Ви консултират за най-ефективните решения според специфичния казус и да направят индивидуално проучване за възможностите за финансиране на Вашия проект.

АКТУАЛНО!

BG161PO003-2.3.02 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКАотворена за прием на проекти към ДО
Схема за съфинансиране на проекти на микро, малки и средни фирми за внедряване на енергоспестяващи мерки и възобновяеми източници на енергия

Процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика” се реализира в рамките на Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2012, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (безвъзмездна помощ – до 50%) и Европейската банка за възстановяване и развитие (кредитен ресурс – за останалата част от инвестицията).

Краен срок за кандидатстване:
31.01.2014 г. към ДО след положително становище от Асистента на проекта

Основна цел:
Целта на програмата е да се предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България за осъществяване на прехода към „зелена икономика” чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт, допринасяйки по този начин за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

Допустими кандидати:
За финансиране могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и които развиват основната си икономическа дейност в някой от следните сектори, съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. :

 • Сектор B „Добивна промишленост”;
 • Сектор C „Преработваща промишленост”;
 • Сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”;
 • Сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”;
 • Сектор G „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети”;
 • Сектор H „Транспорт, складиране и пощи”;
 • Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство”;
 • Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения”;
 • Сектор M „Професионални дейности и научни изследвания”;
 • Сектор N „Административни и спомагателни дейности”;
 • Сектор P „Образование”;
 • Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа”;
 • Сектор R „Култура, спорт и развлечения”;
 • Сектор S „Други дейности”.

Важно! Кандидатите следва да докажат възможност да осигурят финансови средства за изпълнението на проекта, в размер на не по-малко от 80% от неговата стойност. Това може да стане със следните документи:

 • предварителна оферта за предоставяне на кредит за изпълнението на проекта, издадена от банка-партньор на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), въз основа на извършена оценка на кредитоспособността на кандидата;
 • писмено потвърждение, издадено от банка-партньор на ЕБВР, че кандидатът разполага със собствени финансови ресурси във финансова институция, предназначени за изпълнението на проекта;
 • комбинация от горните две.

Това изискване се прилага, за да се гарантира, че одобрените кандидати могат да осигурят необходимите финансови ресурси за изпълнението на проекта в кратък срок след окончателното одобряване на проектното предложение. Тъй като безвъзмездната финансова помощ ще се изплаща след успешното изпълнение на проектите, бенефициентите ще трябва да финансират предварително средствата за нея.

Затова по схемата е създаден заемен компонент, който се предоставя от ЕБВР чрез следните български банки:

 • Алианц Банк България: http://bank.allianz.bg
 • Банка ДСК : https://dskbank.bg
 • МКБ Юнионбанк : http://www.unionbank.bg
 • ПроКредит Банк: http://www.procreditbank.bg
 • Райфайзенбанк: http://www.rbb.bg
 • УниКредит Булбанк: http://www.unicreditbulbank.bg

Финансови параметри:
Общият бюджет на безвъзмездната помощ по процедурата е 293 374 500 лева.
Максималният размер на безвъзмездната помощ за един проект не може да надвишава 2 млн. лева.
Процент съфинансиране, предоставян като безвъзмездна финансова помощ:

1. За проекти, свързани с реализирането на инвестиции съгласно публикуван списък на допустимите категории материали и оборудване (вж. по-долу) – 30% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

2. За проекти, които се основават на препоръките от извършен енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) – 40% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Съфинансирането за отделен проект може да достигне и до 50% (но не повече), като за всяка от посочените по-долу характеристики се добавят по 10 процентни пункта:

 • Проектът се изпълнява в сектори на икономическа дейност, определени като приоритетни за развитието на българската икономика и/или сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност спрямо средните за ЕС нива .
 • Проектът предвижда извършването на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) – приложимо само при реализирането на инвестиции съгласно списъка на допустимите категории материали и оборудване.
 • Проектът предвижда закупуване на ко-генерационни инсталации за собствени нужди.
 • Проектът предвижда въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи).
 • Проектът предвижда смяна на горивна база (енергоносителя).
 • Проектът предвижда въвеждане на система за енергиен мениджмънт.
 • Кандидатът има въведена система за управление на предприятията съгласно следните стандарти: БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001 или БДС EN ISO 9001; или предвижда с настоящия проект да въведе система за управление съгласно стандартите БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
 • Остатъкът от общите допустими разходи по проекта следва да бъдат финансирани чрез собствени средства на кандидата, заемния компонент на ЕБВР или други източници.

Проекти, които ще се финансират:

По програмата са възможни следните два цикъла на изпълнение на проектите:

Проектен цикъл – Вариант 1 за проекти, свързани с реализирането на инвестиции, съгласно Списък на допустимите категории материали и оборудване и избор на изпълнител чрез събиране на най-малко 3 оферти (Списъкът е публикуван на следната страница: http://www.beeciff.org/cms/bg/data/view/leme/equipment_by_category/1/22/all/all)

Проектен цикъл – Вариант 2 за инвестиции, които включват провеждане на процедура за избор на изпълнител съгласно ПМС №55/2007 г. (открит конкурс) като обхваща случаите, в които предвижданите по проекта инвестиции не попадат в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.

Продължителност на проектите:
12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Допустими дейности и разходи:

А. „Инвестиционен компонент”

1. Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ ” (максимален процент на безвъзмездната помощ до 391 166 лв.)

 • Придобиване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, с изключение на включените в него машини, оборудване, съоръжения за производствени цели.
 • Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са пряко свързани с и необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали и оборудване.
 • Придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи, свързани с и необходими за изпълнението на проекта, включително придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
 • Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени нужди.
 • Закупуване, доставка и въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи).

Важно! Проектите трябва задължително да включват дейности, свързани с реализирането на инвестиции от Списъка на допустимите материали и оборудване, цитиран по-горе.

2. Инвестиции, попадащи в режим регионална инвестиционна помощ

 • Придобиване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване, съоръжения, представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция, включително машини, оборудване, съоръжения за производствени цели, указани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноу-хау и др.), свързани с и необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване по буква а) ДМА.

Важно! Допустими по Инвестиционния компонент са само проекти/дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към една или повече от следните цели:

1) Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;
2) Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
3) Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нови продукти/услуги;
4) Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

Б. Компонент „Услуги”

 • Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в някой от публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност;
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 • Визуализация на проекта (до 2 стикера на актив и до 2 обозначителни табели);
 • Одит на проекта – приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)

Важно! Дейностите по компонент „Услуги“ също попадат в режим „минимална помощ”.

***

Официален сайт на програмата: http://www.beeciff.org