Elleya - Project Management
Project Management

Грантове

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА СЛАДКАРСТВО

21.10.2019

Възможност за участие на български фирми от сладкарската индустрия в Международно изложение за захарни и сладкарски изделия ISM 2020, което ще се проведе в периода 02-05.02.2020 г. , гр. Кьолн, Германия.

КАКВО се финансира:

            ISM е изложение с 50 годишна история. Нивото на бизнес посетителите е много високо (посещава се от специалисти, вносители и търговци в областта на сладкарската индустрия) и представя световните тенденции и иновации в сектора. Изложението е глобален форум за бранша, по време на който се  организират различни съпътстващи прояви и конкурси и се сключват реални сделки.

Организацията на българското участие се осъществява от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), която покрива част от разходите

ИАНМСП финансира разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Предприятието участник поема част от гореизброените разходи, между 15% и 25% (съответно между 2 250,00  и 3 750,00 лв.), в зависимост от това за кой път участва в организирани от ИАНМСП щандове в международни изложения.

Всички останали разходи за транспорт на експонати, пребиваване, допълнителни услуги, застраховки, са за сметка на участниците.

КАК се получават средствата:

Не се възстановяват направени от участниците разходи, а ИАНМСП поема част от тях, съгласно посоченото в горния раздел.

Предприятието участник поема задължение да попълва анкетни и информационни карти, свързани с участието му.

КОЙ може да участва:

Могат да вземат участие предприятия от сладкарската индустрия.

В допълнение, предприятието кандидат се оценява в зависимост от съответствието му със следните изисквания:

- През последните 12 месеца да е осъществило износ по вътрешнообщностна търговия или за трети страни;

- За кой пореден път участва в подобна проява;

- Притежава ли патент/полезен модел/промишлен дизайн/регистрирана търговска марка;

- Притежава ли сертификат за ИСО;

- Наличие на фирмена интернет страница;

- Местоположение на производствената база.

КАК се кандидатства:

Попълва се Заявка за участие по образец, която се подава заедно с придружителни документи (удостоверения за КИД и за липса на задължения, декларации, други за доказване на съответствие с посочените изисквания).

Документите се подават на място в ИАНМСП или се изпращат на хартия, или с електронен подпис на ел. поща.

КОЙ финансира:

Финансирането е от ИАНМСП в рамките на проект „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“.

КОГА е срокът:

Крайният срок за подаване на документи за участие е удължен до 12.11.2019 г.

 

В случай, че имате интерес за участие в Международно изложение за захарни и сладкарски изделия ISM 2020, ЕЛЛЕА може да ви помогне да осъществите контакт с организаторите.

 

Повече информация можете да получите от експертите на Еллеа на тел. 0888211835 и 0889125874 и на ел. пощa: office@elleya.eu


Copyright © 2019 Elleya       Web Design & SEO by Zashev